Over L4H

Leefstijl gerelateerde ziekten zijn een groot en groeiend probleem met enorme gevolgen, zowel maatschappelijk als economisch. Tot op heden wordt bij het behandelen van leefstijl gerelateerde ziekten voornamelijk medicatie ingezet, terwijl medicatie vooral de symptomen bestrijdt zonder de onderliggende oorzaken aan te pakken. We krijgen steeds meer bewijs dat leefstijlinterventies daarentegen de potentie hebben om ziekten in remissie te brengen en medicatie (deels) overbodig te maken. In de praktijk wordt dit echter nog te weinig toegepast, omdat bewijs vaak nog niet voldoende (geaccepteerd) is en de inzichten nog weinig toegepast worden. Lifestyle4Health vindt dat leefstijlgeneeskunde een prominente plaats verdient in geneeskundig onderzoek, onderwijs en behandeling van ziekten. Wij zetten ons hiervoor in.

Lees hier meer over wat leefstijlgeneeskunde en -interventies zijn.

Wie zijn wij?

Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde is op 3 juli 2018 in het leven geroepen, op initiatief van TNO en LUMC. Vanaf het begin is het streven om eigen regie op gezondheid en leefstijlinterventies tot een van de centrale bouwstenen van de gezondheidszorg van morgen te maken. Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde is een open, nationaal platform dat verbindt, coördineert en impact vergroot, onder de naam Lifestyle4Health. Iedereen die wil en kan bijdragen aan het realiseren van de missie kan aansluiten.

Missie

Lifestyle4Health heeft als missie om de ziektelast bij leefstijl gerelateerde ziekten te halveren in de komende tien jaar. Om het potentieel van leefstijlgeneeskunde te benutten is een transformatie nodig van zorg voor ziekte naar zelfzorg en regie op eigen gezondheid. Het uitgangspunt van leefstijlgeneeskunde is een omgeving die de patiënt/burger helpt regie over de eigen gezondheid te nemen en te houden, 365 dagen per jaar. Dit vraagt om een transformatie in de zorg, in het bedrijfsleven, bij patiënten/burgers en in beleid voor gezondheid en welzijn. Kortom, van “care” naar “cure”, en van spreekkamer naar huiskamer.

Om onze missie te realiseren werken we aan:

  • Wetenschappelijk bewezen leefstijlinterventies als onderdeel van remissie en behandeling van ziekten
  • Innovaties die mensen in staat stellen om naar wens en vermogen regie te voeren op het omkeren van hun ziekte en op hun gezondheid in hun eigen context

Hierbij werken we toe naar nieuwe verdienmodellen in een nieuwe gezondheidseconomie en het bundelen van alle krachten en initiatieven in Nederland.

Strategie

Leefstijlgeneeskunde is multidisciplinair. De belangrijkste componenten voor het realiseren van onze missie zijn:

  • Kennis en inzicht in biologische mechanismen van remissie van leefstijl gerelateerde ziekten
  • Duurzame gedragsverandering in de eigen context van mensen
  • Leren van persoonlijke gezondheidsdata, in eigendom van de burger, voor zelfzorg
  • Re-mission labs: Het realiseren van remissie en transitie van zorg in praktijk

Iedere component heeft een specifieke programmalijn met (onderzoeks)projecten, waar we samen met onze partners vanuit een gemeenschappelijke onderzoeksagenda aan werken. De agenda en de projecten worden opgesteld en uitgevoerd door een nationale coalitie van partijen (kennisinstellingen, zorgverleners, bedrijfsleven, overheden en patiëntenorganisaties/burgers). Publiek-private samenwerkingen vormen daarbij de kern. Onze eerste aandachtsgebieden zijn type 2 diabetes en hart- en vaatziekten. Daarnaast verkennen we het gebied van mentale ziekten.

Naast de onderzoeksprojecten gericht op specifieke inhoudelijke componenten werken wij in een aparte programmalijn aan grootschalige remissie en transitie van de zorg in onze Re-mission labs. Dit zijn (regionale) multidisciplinaire samenwerkingen die direct gericht zijn op het halveren van de ziektelast van patiënten/burgers.

Wat is leefstijlgeneeskunde?

Leefstijl omvat het geheel van voeding, beweging, ontspanning, slaap, reductie van blootstelling aan toxische stoffen en psychosociale ondersteuning en is van groot belang om gezond te zijn en te blijven. Dat leefstijlinterventies ingezet kunnen worden ter voorkoming van gezondheidsklachten is duidelijk. Maar dat leefstijlinterventies ook effectief ingezet kunnen worden voor herstel of behandeling van aandoeningen is minder bekend, terwijl verschillende onderzoeken dit al langer suggereren.

Leefstijlgeneeskunde = het onderzoek naar en de toepassing van leefstijlinterventies in de curatieve gezondheidszorg, als onderdeel van de geneeskundige behandeling van ziekten.

Het gaat om zorg gerelateerde én geïndiceerde preventie gericht op het ondersteunen van het individu met bestaande gezondheidsproblemen met als doel genezing (waar mogelijk), het terugdringen van ziektelast of ziekteverschijnselen, het verminderen van complicaties en het afnemen van het gebruik van medicatie.

Factoren leefstijlgeneeskunde

Er is toenemend bewijs voor de toegevoegde waarde van leefstijlgeneeskunde op gezondheid, kwaliteit van leven en (zorg)kosten. Onderzoek laat zien dat het succes van leefstijlgeneeskunde van verschillende factoren afhangt:

  • Personalisatie is van groot belang! Niet iedereen reageert hetzelfde op een voedings- of beweeginterventie.
  • Persoonsgebonden factoren (zoals verschillen in het soort en stadium van een ziekte) en contextuele factoren (zoals de werk- of privésituatie van iemand) bepalen mede wat een passende interventie is.
  • Leefstijlverandering is een blijvende gedragsverandering. Het vraagt veel tijd en aandacht.
  • Ook omgevingsaanpassingen zijn vaak nodig, aangezien onze omgeving veel invloed heeft op ons gedrag. Sommige aanpassingen kunnen mensen zelf maken, thuis of op het werk. Maar dat geldt lang niet voor alle aanpassingen.

Duurzame gedragsverandering is complex, kost tijd en vraagt om individuele steun en een ondersteunende omgeving

Meer informatie over ons onderzoek vindt u bij Programma’s

Manifest voor Leefstijlgeneeskunde

In 2018 heeft het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG) samen met een grote groep patiënten/burgers, gezondheidszorgprofessionals, wetenschappers, beleidsmakers en ondernemers duidelijk gemaakt dat leefstijlgeneeskunde nodig is voor een fundamentele omslag in de gezondheidzorg(kosten). Hierin staat dat een transformatie nodig is in de zorg, het bedrijfsleven en het lokale, regionale en landelijke beleid voor gezondheid en welzijn om het potentieel van leefstijlgeneeskunde te benutten. En dat dit moet met, voor én door burgers zelf.