Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Delen:

Wat is leefstijlgeneeskunde?

Onder ‘leefstijl’ wordt gedrag verstaan waarvoor een relatie met goede gezondheid of met gezondheidsproblemen is vastgesteld. Het omvat het geheel van voeding, beweging, ontspanning, slaap, reductie van blootstelling aan toxische stoffen (bv. genotsmiddelen) en hieraan gerelateerde psychosociale en omgevingsfactoren.

Dat leefstijlinterventies ingezet kunnen worden ter voorkoming van gezondheidsklachten is duidelijk. Maar dat leefstijlinterventies ook effectief ingezet kunnen worden voor herstel of behandeling van aandoeningen is minder bekend, terwijl verschillende onderzoeken dit al langer suggereren.

Leefstijlgeneeskunde = het onderzoek naar en de toepassing van leefstijlinterventies in de curatieve gezondheidszorg, als onderdeel van de geneeskundige behandeling van ziekten.

Het gaat om zorg gerelateerde én geïndiceerde preventie gericht op het ondersteunen van het individu met bestaande gezondheidsproblemen met als doel genezing (waar mogelijk), het terugdringen van ziektelast of ziekteverschijnselen, het verminderen van complicaties en het afnemen van het gebruik van medicatie.

Factoren leefstijlgeneeskunde

Er is toenemend bewijs voor de toegevoegde waarde van leefstijlgeneeskunde op gezondheid, kwaliteit van leven en (zorg)kosten. Onderzoek laat zien dat het succes van leefstijlgeneeskunde van verschillende factoren afhangt:

  • Personalisatie is van groot belang! Niet iedereen reageert hetzelfde op een voedings- of beweeginterventie.
  • Persoonsgebonden factoren (zoals verschillen in het soort en stadium van een ziekte) en contextuele factoren (zoals de werk- of privésituatie van iemand) bepalen mede wat een passende interventie is.
  • Leefstijlverandering is een blijvende gedragsverandering. Het vraagt veel tijd en aandacht.
  • Ook omgevingsaanpassingen zijn vaak nodig, aangezien onze omgeving veel invloed heeft op ons gedrag. Sommige aanpassingen kunnen mensen zelf maken, thuis of op het werk. Maar dat geldt lang niet voor alle aanpassingen.

Duurzame gedragsverandering is complex, kost tijd en vraagt om individuele steun en een ondersteunende omgeving

Meer informatie over ons onderzoek vindt u bij Programma’s

Manifest voor Leefstijlgeneeskunde

In 2018 heeft het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG) samen met een grote groep patiënten/burgers, gezondheidszorgprofessionals, wetenschappers, beleidsmakers en ondernemers duidelijk gemaakt dat leefstijlgeneeskunde nodig is voor een fundamentele omslag in de gezondheidzorg(kosten). Hierin staat dat een transformatie nodig is in de zorg, het bedrijfsleven en het lokale, regionale en landelijke beleid voor gezondheid en welzijn om het potentieel van leefstijlgeneeskunde te benutten. En dat dit moet met, voor én door burgers zelf.

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext